Breaking News
Home / ตารางการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตารางการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

สาขาการตลาด
อ.บุญศิริ แสวงเงิน
อ.สถาพร คิญชกวัฒน์
อ.สุปรียา ปลอดทอง
อ.วาสนา ชูสวัสดิ์
อ.เสียงแข สะกวี
อ.วิลาวัลย์ ศรีสันนา

สาขาการบัญชี
อ.วิภา ไชยรักษ์
อ.วราทิพย์ สระแก้ว
อ.ปสาธน์ มณีโรจน์
อ.ประเสริฐ เสือสิงห์

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อ.ปิยนันท์ กั่วพานิช
อ.พนาวัลณ์ แก่นเพชร
อ.เอกพล ศรีสุวรรณ
อ.เกศณี กำลังเกื้อ
อ.อาภาภรณ์ ดำแก้ว

หมวดวิชาสามัญ
อ.สุวิทย์ เนินชนม์
อ.ธัญดา อริยนันทกุล
อ.ดุษิดา แก้วทอง
อ.ซารีฟะห์ หมุนนุ้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top