Breaking News
Home / ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

1.1 สภาพภูมิสังคม

1.1.1       ลักษณะทางภูมิศาสตร์              

                ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง  ระหว่างละติจูดที่ 6 17-7 56องศาเหนือ ลองติจูด100 01–101 06 องศาตะวันออกสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ   ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

                                      ทิศเหนือ                       ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศใต้                            ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

     ขนาดพื้นที่ จังหวัดสงขลามีพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,853,249 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสงขลาทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกัน โดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ

ลักษณะภูมิอากาศ จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม เป็นช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จะเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว ส่งผลทำให้จังหวัดมีฤดูกาล 2 ฤดู คือ

                        ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเริ่มร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม จังหวัดสงขลาจะมีฝนตกทั้งในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสงขลาที่สำคัญ ได้แก่

ทรัพยากรดิน  กองสำรวจดินกรมพัฒนาที่ดิน ได้จำแนกดินในจังหวัดสงขลาไว้ 95 จุด       ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย และดินทรายปนดินร่วนและดินเหนียวบางส่วน

                         ทรัพยากรน้ำ มีทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน

แหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญ ได้แก่

1)        ทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นน้ำประมาณ 1,046.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

-                   ทะเลน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุง และจะมีสภาพเป็นน้ำจืด

-                   ทะเลหลวง หรือ ทะเลสาบตอนบน เป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากที่สุด สภาพน้ำส่วนใหญ่ เป็นน้ำกร่อย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด

-                   ทะเลสาบตอนล่าง มีพื้นที่ตั้งแต่ปากทะเลสาบที่เปิดออกสู่อ่าวไทยลึกเข้าไปยังทะเลหลวง สภาพน้ำเป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อย

2)        คลองอู่ตะเภา ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ในตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา ไหลผ่านตำบลต่าง ๆ ในอำเภอสะเดา ผ่านอำเภอหาดใหญ่ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านคลองบางกล่ำมีความยาวประมาณ 90   กิโลเมตร

3)        คลองวาด มีต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัด ในอำเภอหาดใหญ่ ไหลไปลงคลองอู่ตะเภา ความยาวประมาณ 37 กิโลเมตร

4)        คลองเทพา มีต้นน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ไหลผ่านอำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา ไปลงอ่าวไทยที่ตำบลเทพา ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร

5)        คลองรัตภูมิ ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัดและเขาหลวง กั้นเขตแดนระหว่างอำเภอรัตภูมิกับจังหวัดสตูล ไหลผ่านอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ลงสู่ทะเลสาบสงขลาที่บ้านปากบาง ความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร

6)        คลองนาทวี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีผ่านอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ ไหลลงสู่อ่าวไทยที่ปากบางสะกอม   ความยาวประมาณ 70   กิโลเมตร

ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดสงขลา ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2507) รวม 41 ป่าเนื้อที่ 1,256,669.25 ไร่ หรือ 27.84% ของเนื้อที่จังหวัด จากการแปลสภาพถ่ายดาวเทียมคงเหลือพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ปี 2549 ทั้งจังหวัดเนื้อที่ 483,025.28 ไร่ หรือ 9.98% ของเนื้อที่จังหวัด โดยผืนป่าใหญ่ ๆ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่

 

 

 

 1. กลุ่มป่าในท้องที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอ

สะเดา ซึ่งเป็นบางส่วนของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าเขาบรรทัด (อำเภอรัตภูมิ) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (อำเภอรัตภูมิ และอำเภอหาดใหญ่) ทั้งนี้ยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เตรียมการผนวกกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง (อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดา) ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญ ได้แก่ คลองภูมี คลองกลอย คลองพรุพ้อ คลองเขาร้อน คลองจำไหร คลองหลา คลองวาด คลองแก้ว คลองรำ คลองต่ำ คลองสายวา คลองโตนงาช้าง คลองบางกล่ำ คลองท่าช้าง ฯลฯ

 1. กลุ่มป่าในท้องถิ่นอำเภอสะเดาและอำเภอนาทวี ซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยาน

แห่งชาติเขาน้ำค้าง เป็นต้นสายสำคัญได้แก่ คลองสะเดา คลองแงะ คลองพน คลองลำใหญ่ ไหลลงสู่คลองอู่ตะเภา และคลองกวาง คลองลำพูด คลองลำชิง คลองบอน ไหลรวมกันเป็นคลองนาทวี

 1. กลุ่มป่าในท้องที่อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ และอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งได้รับการ

จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง เป็นแหล่งสำคัญต้นน้ำสายสำคัญ เช่นคลองหวะ และคลองประจำ

 1. กลุ่มป่าในท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา เป็นแหล่งต้นน้ำ

สายสำคัญ เช่น คลองลำพด คลองคล้า คลองพ้อแดง คลองดินแดง แล้วไหลรวมกันเป็นคลองสะกอม

 1. กลุ่มป่าในท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี ซึ่งบางส่วนได้รับการจัดตั้งเป็นห้ามล่าสัตว์ป้าเขาปะช้าง

- เขาแหลม

6.            กลุ่มป่าในท้องที่ตำบลเปียน ตำบลบ้านโหนด ตำบลสะบ้าย้อย และตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นพื้นที่บางส่วนของพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญ คือ คลองเปียน ซึ่งไหลรวมกับคลองเทพา

7. กลุ่มป่าไม้ในท้องที่ตำบลทุ่งพอ ตำบลเขาแดง ตำบลจะแหน ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นส่วนของพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสายสำคัญ คือ คลองเทพา คลองลำเปา คลองใหญ่ คลองตูหยง ไหลรวมกันเป็นคลองเทพา

การดำเนินงานในปี 2551 สถิติคดีป่าไม้ มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกจำนวน 1,050 – 3 – 00 ไร่ และได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กับคดีบุกรุกพื้นที่ป่าดังกล่าวไปแล้วจำนวน 114 คำสั่ง 124 คดี จำนวนเนื้อที่ 1,656 – 3 – 66 ไร่ ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วจำนวน 26 คำสั่ง 32 คดี เนื้อที่จำนวน 323 – 1 – 99 ไร่

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา

 

                       เส้นทางคมนาคม

            ทางรถยนต์

จังหวัดสงขลา มีเส้นทางคมนาคม ทั้งทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดระหว่างอำเภอและกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมระยะทาง 750.748 กม. ทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญได้แก่

1.1          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดพัทลุง ไปสิ้นสุดที่สามแยกคลองแงะ-คลองพรวน อำเภอสะเดา ชายแดนมาเลเซีย ระยะทาง 80.146 กม.

1.2          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 42 เป็นเส้นทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 4 ที่บ้านคลองแงะ ผ่านอำเภอนาทวี ไปยัง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และต่อไปยังจังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 69.811 กม

1.3          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 43 เป็นเส้นทางเริ่มต้น จากสี่แยกคูหา อำเภอรัตภูมิ ผ่านอำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม ไปเชื่อมต่อกับทางหลวง หมายเลข 406 ที่บ้านควนมีด อำเภอจะนะ ไปสิ้นสุดที่สามแยกดอนยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระยะทาง   104.268   กม.

1.4          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 406 เชื่อมต่อระหว่างสามแยกท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ กับ จังหวัดสตูล ระยะทาง 26.487 กม.

1.5          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 407 (กาญจนวนิช) เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองสงขลากับอำเภอหาดใหญ่ ระยะทาง 19.565 กม.

1.6          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 408 เริ่มจากบ้านปากระวะ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศนครศรีธรรมราช ผ่านทางแยกเข้าอำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ ผ่านสะพานติณสูลานนท์ ไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเริ่มจากอำเภอเมืองสงขลา ไปอำเภอจะนะและอำเภอนาทวี ระยะทาง 153.342 กม.

1.7          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 414 (ลพบุรีราเมศวร์)    เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ จากบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ที่บ้านควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ระยะทาง 25.942 กม.

1.8          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4053-54 เส้นทางเริ่มต้นจาก อำเภอควนเนียง ผ่านไปยังอำเภอสะเดา-ปาดังเบซาร์ จนถึงทางแยกเข้าชายแดนมาเลเซีย รวมระยะทาง 19.172 กม.

1.9          ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4085 ผ่านบริเวณตำบลลำไพล-สะบ้าย้อย ถึงปากน้ำเทพา รวมระยะทาง 31.363 กม.

1.10   ทางหลวงหมายเลข 4113 ที่บ้านประกอบอำเภอนาทวี รวมระยะทาง 30.400 กม. เชื่อมต่อในการเดินทาง มีรถยนต์โดยสารทั้งรถปรับอากาศ และรถยนต์โดยสารธรรมดาวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่าง หาดใหญ่-กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง และจากหาดใหญ่ ไปยังประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์

1.11   ทางหลวงหมายเลข 4135 แยกทางหลวงหมายเลข 414- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมระยะทาง 9.965 กม.

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางหลวงที่สำคัญอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่ผ่านบริเวณคลองแงะ เกาะใหญ่ บ้านคลองนกกระทูง และเส้นทางต่อเขตเทศบาลตำบลสะเดา กม.37+324-กม. – กม.19+400 บรรจบทางหลวงหมายเลข 4113 (สะท้อน) รวมระยะทางทั้งสิ้น 110.523 กม.

            ทางรถไฟ

                       จังหวัดสงขลา มีสถานีรถไฟ จำนวน 22 สถานี โดยเฉพาะสถานีรถไฟหาดใหญ่ เป็นชุมทางการขนส่งที่สำคัญของภาคใต้ มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านให้บริการแก่ผู้โดยสารหลายขบวน ขบวนรถไฟที่สำคัญ ได้แก่   รถด่วนยะลา-กรุงเทพ, สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ,   รถดีเซลรางยะลา-กรุงเทพฯ, บัตเตอร์เวิร์ต – กรุงเทพฯ   เป็นต้น

            ทางน้ำ

มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร มีท่าเทียบเรือ 3 ท่า รองรับสินค้าได้ 1.1 ล้านตัน / ปี นอกจากนี้ ยังมีท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา ตั้งอยู่บริเวณท่าสะอ้าน ท่าเทียบเรือกองทัพเรือและท่าเทียบเรือของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณฐานทัพเรือสงขลา

   ทางอากาศ

มีสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และยังมีสนามบินสงขลาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ

สถานที่สำคัญ

 1. แหล่งท่องเที่ยว

1.1แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติที่สำคัญ

หาดสมิหลา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา

แหลมสนอ่อน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบสงขลา เทศบาลนครสงขลา ได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแหลมสนอ่อนและสวนสองทะเล                                                                                                                       หาดเก้าเส้ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ห่างจากหาดสมิหลาไปทางทิศใต้ประมาณ 3   กิโลเมตร

หาดปากบางสะกอม ตั้งอยู่ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 53กิโลเมตร

หาดสร้อยสวรรค์ ตั้งอยู่ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา ห่างจากตัวเมืองสงขลา 67 กิโลเมตร

หาดมหาราช ตั้งอยู่ที่ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลา ประมาณ 50 กิโลเมตร

หาดทรายแก้ว อยู่ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร ห่างจากตัวเมืองสงขลา 7 กิโลเมตร

เขาน้อย-เขาตังกวน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา

สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดสงขลา บริเวณแหลมสนอ่อนและส่วนสองทะเล

พญานาคพ้นน้ำ บริเวณส่วนสองทะเล ตามตำนานเมืองสงขลา

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ 6 กิโลเมตร ในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมและพระประจำนครหาดใหญ่ (พระพุทธมงคลมหาราช)

สวนสัตว์สงขลา ตั้งอยู่บริเวณตำบลเขารูปช้างห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ 10 กิโลเมตร

อุทยาน นกน้ำคูขุด ตั้งอยู่ที่ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลา ประมาณ 55 กิโลเมตร เป็นอุทยานนกน้ำที่มีนกอาศัยอยู่กว่าร้อยชนิด

น้ำตกโตนงาช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งตำเสา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้

น้ำตกบริพัตร ตั้งอยู่ที่บ้านเขานุ้ย ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

 

 

1.2 แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุและโบราณสถาน

วัดพระเจดีย์งาม ตั้งอยู่บ้านเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอกระแสสินธุ์ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 70 กิโลเมตร

วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 69 กิโลเมตร

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสทิงพระ ห่างจากตัวเมืองสงขลา 50 กม.

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ตั้งอยู่ถนนไทรบุรี ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา เป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณควรค่าแก่การศึกษา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ตั้งอยู่ถนนจะนะในเขตเทศบาลนครสงขลา อาคารพิพิธภัณฑ์ ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน

วัดชัยมงคล ตั้งอยู่ถนนชัยมงคลภายในเขตเทศบาลนครสงขลา

วัดถ้ำตลอด ตั้งอยู่หมูที่ 6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ห่างจากตัวอำเภอสะบ้าย้อย 25 กิโลเมตร มีพระพุทธรูปเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี ประมาณ 100 องค์

เจดีย์เขาตังกวน เป็นเจดีย์ก่อสร้างแบบศิลปะสมัยทวารวดีเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนยอดเขาตังกวน ภายในเขตเทศบาลนครสงขลา

ตัวเมืองเก่าสงขลา เป็นอาคารบ้านเรือนสมัยแรกตั้งเมืองสงขลา บริเวณถนนนครนอก นครใน ในเขตเทศบาลนครสงขลา ศิลปะการก่อสร้างเป็นแบบจีนผสมยุโรป

อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี เคยเป็นสถานที่ตั้งของค่ายโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต

วัดหาดใหญ่ใน ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่บริเวณคลองอู่ตะเภา ภายในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ (พระพุทธหัตถมงคล ยาว 35 เมตร สูง 15 เมตร กว้าง 10 เมตร)

พิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ (บ้านเกิดของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ) ตั้งอยู่ถนนจะนะใกล้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในเขตเทศบาลนครสงขลา ตำหนักเขาน้อย ตั้งอยู่ถนนสะเดา ในเขตเทศบาลนครสงขลา ปัจจุบันเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ศาลหลักเมืองสงขลา ตั้งอยู่ถนนนางงาม ในเขตเทศบาลนครสงขลา

วัดคงคาเลียบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ

 

1.3 แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งอยู่บ้านอ่าวทราย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะยอ

อำเภอเมืองสงขลา

 

ชุมชนสทิงหม้อ ตั้งอยู่บ้านสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มี

ชื่อเสียงปั้นหม้อ   ดินเผา

เกาะยอ เป็นแหล่งหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง (ผ้าเกาะยอ)มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์

ของตัวเอง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หมู่บ้านสะกอม ตั้งอยู่ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ ห่างจาก

ตัวเมืองสงขลา 40 กิโลเมตร

 

      สถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 19 แห่ง รวมจำนวน

2,069 เตียง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ (รพ.หาดใหญ่) 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพ.สงขลา) 1 แห่ง โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 แห่ง ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง และมีหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ รวม 205 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 29 แห่ง สถานีอนามัย 175 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงอื่น 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์(กองทัพบก) โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา(กองทัพเรือ) โรงพยาบาลกองบิน 56 (กองทัพอากาศ) และศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล รวม 5 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน มีโรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ

หาดใหญ่   โรงพยาบาลศิครินทร์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี และโรงพยาบาลพัทยเวช และคลินิกรวมจำนวน 360 แห่ง คลีนิคทันตกรรม 57 แห่ง ร้านขายยา 438 แห่งและสถานบริการเพื่อสุขภาพ 134 แห่ง

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

     การชลประทาน

        จังหวัดสงขลา มีโครงการชลประทานที่จัดหาน้ำให้พื้นที่การเกษตรตั้งแต่ 5,000 ไร่ ขึ้นไป จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ โครงการฝายชะมวง โครงการชะมวงขยาย โครงการฝายคลองวาด โครงการฝายปลักปลิก โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองหอยโข่งและคลองจำไทร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองหลา โครงการคลองจะนะ โครงการ ปตร.หาระวะ โครงการฝายระวะ โครงการสูบน้ำทุ่งระโนด และโครงการกระแสสินธุ์

ที่มา : โครงการชลประทานสงขลา

การประปา

        จังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของสำนักงานประปาเขต 5 และสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอีก 5 แห่ง กำลังการผลิต 7,1100 ลบ.ม./ปี ปริมาณน้ำผลิต 56,867,584 ลบ.ม./ ปี ปริมาณน้ำจ่าย 35,450,260 ลบ.ม./ปีปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์และรั่วไหล 110,010 ลบ.ม./ ปี จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 102,471 ราย

 

 

                    โทรศัพท์

จังหวัดสงขลามีสำนักงานบริการโทรศัพท์ 13 แห่ง ชุมสายโทรศัพท์ 118 แห่ง เลขหมายที่เปิดให้บริการแล้ว 85,730 เลขหมาย สำรอง 253 เลขหมาย โทรศัพท์สาธารณะ 3,657 เลขหมาย สำรอง 4,516 เลขหมาย IP Star 252 เลขหมาย Data 154 เลขหมาย Voice&Data 24 เลขหมาย และจะเพิ่มอีก 300 เลขหมาย จำนวนประชากร : เลขหมาย เท่ากับ 14 : 1

ลักษณะทางการปกครอง

        การปกครองท้องที่

จังหวัดสงขลา แบ่งตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวน 16 อำเภอ แบ่งเป็นตำบล จำนวน 257 ตำบล แบ่งเป็นหมู่บ้าน จำนวน 1,023 หมู่บ้าน ดังนี้

1. อำเภอเมืองสงขลา                      มีตำบลจำนวน    5              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน47           หมู่บ้าน

2. อำเภอสิงหนคร                             มีตำบลจำนวน                     11           ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน77           หมู่บ้าน

 1. อำเภอสะเดา                   มีตำบลจำนวน                     8              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน6              หมู่บ้าน
 2. อำเภอหาดใหญ่                               มีตำบลจำนวน                     12           ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน68           หมู่บ้าน

5. อำเภอนาหม่อม                              มีตำบลจำนวน                     4              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน29           หมู่บ้าน

6. อำเภอบางกล่ำ                มีตำบลจำนวน                     4              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน36           หมู่บ้าน

 1. อำเภอระโนด                  มีตำบลจำนวน                     12           ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน73           หมู่บ้าน

8. อำเภอกระแสสินธุ์                         มีตำบลจำนวน    4              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน22           หมู่บ้าน

9. อำเภอสทิงพระ                               มีตำบลจำนวน                     11           ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน79           หมู่บ้าน

10. อำเภอนาทวี                  มีตำบลจำนวน                     10          ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน92           หมู่บ้าน

11. อำเภอจะนะ                  มีตำบลจำนวน                     14          ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน139         หมู่บ้าน

12. อำเภอเทพา                   มีตำบลจำนวน                     7              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน67           หมู่บ้าน

 1. อำเภอสะบ้าย้อย                           มีตำบลจำนวน                     9             ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน62           หมู่บ้าน

14. อำเภอรัตภูมิ                  มีตำบลจำนวน                     5              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน63           หมู่บ้าน

15. อำเภอควนเนียง                           มีตำบลจำนวน                     4              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน46           หมู่บ้าน

16. อำเภอคลองหอยโข่ง   มีตำบลจำนวน                     4              ตำบล     มีหมู่บ้านจำนวน32           หมู่บ้าน

 

 

 

การปกครองท้องถิ่นมีหน่วยการปกครองดังนี้

2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                          จำนวน                   1              แห่ง

2.2 เทศบาลนคร                                                                    จำนวน                   2              แห่ง

2.3  เทศบาลเมือง                                                                    จำนวน                   7              แห่ง

2.4 เทศบาลตำบล                                                                    จำนวน                   25           แห่ง

2.5 องค์การบริหารส่วนตำบล                                                              จำนวน                   106         แห่ง

           ประชากร (จำนวนแยกตามเพศ จำนวนครัวเรือน)

จังหวัดสงขลา มีจำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น   420,155 ครัวเรือน

มีประชากรทั้งสิ้น                                   จำนวน                   1,342,899             คน

เป็นเพศชาย                                                              จำนวน                      655,432             คน

เป็นเพศหญิง                                                            จำนวน                      687,467             คน

ประชาชนแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

3.1 อำเภอเมือง มีประชากรจำนวน162,726คน                          จำนวน   57,965 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   77,940                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   84,786                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.2 อำเภอสิงหนคร มีประชากรจำนวน          79,799   คน                         จำนวน   20,695 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   39,356                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   40,443                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน      คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.3 อำเภอสะเดา มีประชากรจำนวน                  119,882             คน                          จำนวน   39,425 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   60,412                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   59,470                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

 

3.4 อำเภอหาดใหญ่ มีประชากรจำนวน          370,876คน          จำนวน      137,900             ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   175,610คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   195,266คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.5 อำเภอนาหม่อม มีประชากรจำนวน         21,844                   คน          จำนวน   7,053 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   10,610                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   11,234                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.6 อำเภอบางกล่ำ มีประชากรจำนวน            28,363                   คน          จำนวน   9,042 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   14,069                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   14,294                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.7 อำเภอระโนด มีประชากรจำนวน                             67,252   คน          จำนวน    20,845               ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   33,274                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   33,978                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.8 อำเภอกระแสสินธุ์ มีประชากรจำนวน      15,477                   คน          จำนวน      4,447ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   7,624                     คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   7,853                     คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.9 อำเภอสทิงพระ มีประชากรจำนวน          48,943                   คน          จำนวน   12,684                   ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   23,909                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   25,034                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

 

3.10 อำเภอนาทวี มีประชากรจำนวน                   62,400           คน          จำนวน      17,765 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   31,195                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   31,205                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.11 อำเภอจะนะ มีประชากรจำนวน                  97,988           คน          จำนวน   23,255   ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   48,521                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   49,467                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.12 อำเภอเทพา มีประชากรจำนวน               69,823                คน          จำนวน   16,697   ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   34,848                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   34,975                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.13 อำเภอสะบ้าย้อย มีประชากรจำนวน      68,992                   คน          จำนวน   15,433 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   34,617                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   34,375                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.14 อำเภอรัตภูมิ มีประชากรจำนวน                             70,527   คน          จำนวน   20,169 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   34,841                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   35,686                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.15 อำเภอควนเนียง มีประชากรจำนวน       33,887                   คน          จำนวน   9,194   ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   16,548                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   17,339                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน       คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

3.16 อำเภอเมืองคลองหอยโข่ง มีประชากรจำนวน     24,320   คน จำนวน          7,586 ครัวเรือน

เป็นเพศชาย                                      จำนวน                   12,258                   คน

เป็นเพศหญิง                                    จำนวน                   12,062                   คน

(ประกอบด้วย : เด็ก จำนวน        คน/สตรี จำนวน               คน/คนชรา           คน)

ลักษณะการประกอบอาชีพ

        ประชาชนร้อยละ            29.80    ของจังหวัด           ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรและการประมง

ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลาเหมาะสมกับ การเพาะปลูกและการประมง

สรุปรายละเอียดการประกอบอาชีพ

 1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ  ร้อยละ   2.0          ของประชากร
 2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ                                                                 ร้อยละ 4.4            ของประชากร
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพที่

เกี่ยวข้อง                                                                                                    ร้อยละ 6.1            ของประชากร

 1. เสมียน                                                                                                                       ร้อยละ 5.0            ของประชากร
 2. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด                          ร้อยละ 25.2          ของประชากร
 3. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ

การประมง                                                                                                                ร้อยละ 29.8          ของประชากร

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                 ร้อยละ 10.6          ของประชากร

 1. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการประกอบ                                                                                     ร้อยละ   5.7         ของประชากร

 1. อาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ   ร้อยละ          11.2     ของประชากร

เฉลี่ยรายได้ประชากรต่อหัว/ต่อปี เท่ากับ 121,230.-บาท

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top