Breaking News
Home / ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

  1. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ดังนี้

อาคาร 1  อาคารปฏิบัติงานการเรียนการสอน

w   ธนาคารโรงเรียน                                         1              ห้อง

w   ห้องปฏิบัติการทางการตลาด                     1              ห้อง

w   ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว                     1              ห้อง

 

w   ห้องวิทยาศาสตร์                                         1              ห้อง

w ห้องโสตทัศนศึกษา                                                  1             ห้อง

w   ห้องพิมพ์ดีดไทย                                         1              ห้อง

w   ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ                                   1              ห้อง

w ห้องปฏิบัติการทางภาษา                            1              ห้อง

w   ห้องประชุมสารภี                                       1              ห้อง

อาคาร 2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

w   ห้องวิชาการ                                                 1              ห้อง

w ห้องบริหารทั่วไป                                         1              ห้อง

w สารสนเทศ                                                     1              ห้อง

w ห้องผู้จัดการ                                                  1              ห้อง

w ห้องผู้อำนวยการ                                           1              ห้อง

w ห้องปฏิบัติการบัญชี                                     1              ห้อง

w ห้องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต                    1              ห้อง

w ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3                    1              ห้อง

w ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4                    1              ห้อง

w ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5                    1              ห้อง

w ห้องเรียน                                                        18           ห้อง

ข้อมูลทรัพยากรของโรงเรียน

ตารางที่ 4     การใช้ทรัพยากรจำแนกตามสถานที่ใช้งาน ปีการศึกษา 2554

รายการทรัพยากร

จำนวนทรัพยากรที่ใช้งาน (เครื่อง)
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์

6.2 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย

6.3 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

6.4 พิมพ์ดีดไฟฟ้า

140

55

60

-

-

-

-

-

40

3

1

1

 

 

 แหล่งเรียนรู้

7.1  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ตารางที่ 5    การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

แหล่งเรียนรู้

ขนาด (ตร.ม.) จำนวนผู้เรียนที่ใช้ต่อปี
7.1.1 ศูนย์วิทยบริการ

7.1.2 ห้องอินเตอร์เน็ต

7.1.3 ร้านสวัสดิการกองทุนสุเมธ –ประเทือง

สุนทรัตน์

7.1.4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  1. 1.5 ธนาคารโรงเรียน
  2. 1.6 ห้องปฏิบัติการขาย

7.1.7 ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว

7.1.8 ห้องปฎิบัติการบัญชี

8× 40 ตารางเมตร

9.42×9.42 ตารางเมตร

5.22×6.52 ตารางเมตร

 

8,000 ตารางเมตร

9.43×9.47 ตารางเมตร

9.42×9.42 ตารางเมตร

9.42×9.42 ตารางเมตร

9.42×9.42 ตารางเมตร

390

390

390

 

390

390

390

390

390

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top