Breaking News
Home / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

ได้กำหนดขึ้นโดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ดังต่อไปนี้

  1. คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  2. ตัวแทนสภานักศึกษา
  3. ตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา
  4. ตัวแทนชุมชนและสถานประกอบการ
  5. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 

อัตลักษณ์ที่กำหนดได้แก่

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา  คือ บุคลิกดี   มีคุณธรรม  นำวิชาชีพบริการ

สู่ชุมชน

อัตลักษณ์ที่ ๑  บุคลิกดี     บุคลิกดี หมายถึง นักศึกษาของวิทยาลัย มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับต่อสังคม

อัตลักษณ์ที่ ๒  มีคุณธรรม (Moral)   มีคุณธรรม หมายถึง นักศึกษามีความประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนความคิดในทางที่ถูกต้อง ดีงาม มีคุณประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม สามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติหน้าที่และปรับตัวเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคม 

อัตลักษณ์ที่ ๓ นำวิชาชีพบริการสู่ชุมชน

นำวิชาชีพบริการสู่ชุมชน  หมายถึง   การให้บริการด้านวิชาชีพในสาขาวิชาที่วิทยาลัยได้เปิดทำการสอนโดยให้บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

จากมติที่ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา มีการประชุมครั้งที่ 1รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย วันศุกร์ที่   6   กรกฎาคม   2555 เวลา  09.00  น. ณ ห้องผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ที่ประชุมได้พิจารณาจุดเด่น  จุดเน้น ของวิทยาลัยโดยการจัดทำอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยได้นำเอาวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ และยุทธศาสตร์

 

 

เอกลักษณ์ที่ได้กำหนดได้แก่

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา

 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา  เป็นสถานศึกษาสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับอาชีวศึกษา

 

ผลงานด้านเอกลักษณ์ของวิทยาลัย

 

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้เข้ารับพระราชทานป้าย สนองพระราชดำริงาน“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริคลองไผ่  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว

จังหวัดนครราชสีมา   ระหว่างวันที่ 18 -24  ตุลาคม 2548

ปีการศึกษา 2552

                         โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค สงขลา ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์  สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

ปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้รับคัดเลือก 1 ใน 4 โรงเรียนระดับประเทศจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดนิทรรศการและถวายรายงานการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล  วันที่ 13 พฤษภาคม 2556

 

วิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ คือ

  1. ข้าวยำม้วนวชิรา
  2. น้ำมันว่านวชิรา
  3. ยาดมสมุนไพร
  4. น้ำมันเหลือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top