Breaking News
Home / ปรัชญาประจำวิทยาลัย

ปรัชญาประจำวิทยาลัย

ปรัชญาประจำวิทยาลัย

                วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา มีปรัชญาของวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ปรัชญา  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ดังนี้

 

“เรียนดี    มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม    กิจกรรมร่วม   รวมน้ำใจ”

เรียนดี              หมายถึง                ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน

มีวินัย              หมายถึง                 การปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย   การเคารพกฎระเบียบของวิทยาลัยและสังคม

ใฝ่คุณธรรม     หมายถึง                มีความประพฤติดี  รู้ผิดรู้ชอบ

กิจกรรมร่วม    หมายถึง                 ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตน

รวมน้ำใจ         หมายถึง                 ความสามัคคีเพื่อบรรลุปรัชญาทุกข้อ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top