Breaking News
Home / สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 

  1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา (รหัสสถานศึกษา 1190100011)

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง วันที่  6  กรกฏาคม  พ.ศ. 2519

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ – ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง  เขต/อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์  90000

โทรศัพท์ 0-7431-3748, 0-7443-6980

โทรสาร  0-7443-6980

E-mail  Wchirapoly@hotmail.com.

Website .http://www.wpc.ac.th.

สังกัด  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2.     ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา  เป็นวิทยาลัยเอกชนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา เลขที่ 2 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา   มีพื้นที่จำนวน 48 ไร่ 3 งาน เปิดสอนมากว่า 38 ปี ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2519  ลงวันที่ 6  กรกฎาคม 2519 ก่อตั้งขึ้นโดย นายสุทัศน์  สุนทรัตน์  ผู้รับใบอนุญาต  ที่ปรึกษาผู้รับใบอนุญาตและติดตามประเมินผลผู้บริหารและ ครู – อาจารย์ คือ นางอุ่นเรือน สุนทรัตน์  ผู้จัดการ คือ นายจุติเทพ สุนทรัตน์ และผู้อำนวยการ คือ  นางดวงแข สุนทรัตน์   ซึ่งมีความตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาในการพัฒนาคนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ต่อมาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลาได้มีการพัฒนาทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร หลักสูตรการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้ทางวิทยาลัยยังมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ ทำให้นักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ มีการประสานงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษา มีการนำนักศึกษาออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่และไปบริการให้ความรู้แก่ชุมชนภายนอก  ตลอดจนมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โครงงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการได้เอง

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้มีการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไทย -อังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ศูนย์วิทยบริการ  ห้องธนาคารโรงเรียน  ห้องอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จะผลิตนักศึกษาออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top