Breaking News
Home / โครงงานวิจัย / การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากพัฒนาทักษะการคิดตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริง ในรายวิชาโครงการ (2208-8501) ของสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากพัฒนาทักษะการคิดตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริง ในรายวิชาโครงการ (2208-8501) ของสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

พี่แอน

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top