Breaking News
Home / โครงงานวิจัย / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วาสนา

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top