Breaking News
Home / โครงงานวิจัย / การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอลิเมอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 และ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอลิเมอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 และ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิว

About admin

Comments are closed.

Scroll To Top