Breaking News
Home / ประเมินคุณภาพการศึกษา

Category Archives: ประเมินคุณภาพการศึกษา

Feed Subscription

การประเมินคุณภาพการศึกษา

เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2561

DSCF6989 (Medium)

นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ นางปรียา ตันวิพัฒน์ นายอภิชาต เนินพรหม และนางณัฐนันท์ ชุมแก้ว ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Read More »

โครงการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

DSCF6800 (Medium)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานจากศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาภาคใต้ เรื่องการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยได้นำเสนอผลงานข้าวยำม้วนวชิรา นวัตกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานบนเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง และนางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการฯได้ร่วมสัมมนาการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ ให้กับผู้บริหารครูอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคใต้ได้รับฟังในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Read More »

คณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ปี 2560

S__64634882 (Medium)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ เป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทวิชาชีพ. ระดับภาคใต้. ปี 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร และ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์ธานี Read More »

ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสงขลา..เข้าพบท่านอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา..เรื่อง เตรียมจัดงานการประชุมใหญ่สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ วันที่ 5-7 ต.ค 60

19540

Read More »

ประมวลผลภาพ คณะกรรมการตรวจเงินอุดหนุนทุกท่านที่ให้คำปรึกษา

DSCF2982

    วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีขลาขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจเงินอุดหนุนทุกท่านที่ให้คำปรึกษา และแนะนำในการตรวจฯในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งค่ะ Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559

DSCF0269 (Medium)

ในวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากร และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 โดย นายจงศักดิ์ ทยานิธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และ นางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ค.ศ.3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ Read More »

ผลงานดีเด่นรับเกียรติบัตรงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

IMG (8)

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้รับคัดเลือก 1 ใน 4 โรงเรียนระดับประเทศจากโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดนิทรรศการและถวายรายงาน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล  วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 Read More »

ผลงานดีเด่นรับเกียรติบัตรงานสวน ปี 2552

DSC_0051

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา โรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค สงขลา ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์  สรรพสิ่ง  สรรพชีวิต ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี Read More »

ผลงานดีเด่นรับป้ายงานสวนปี 2548

ป้ายสวน

ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา       โรงเรียนได้เข้ารับพระราชทานป้าย สนองพระราชดำริ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองไผ่  ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม พ.ศ. 2548 Read More »

Scroll To Top