Breaking News
Home / โครงงานวิจัย (page 2)

Category Archives: โครงงานวิจัย

Feed Subscription

โครงการและการวิจัยของอาจารย์นักศึกษา

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการตลาด

เสียงแข

Read More »

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอลิเมอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 และ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิว

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยการลงมือปฏิบัติ วิทยาลัยเทคโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

kas

Read More »

Scroll To Top