Breaking News
Home / โครงงานวิจัย

Category Archives: โครงงานวิจัย

Feed Subscription

โครงการและการวิจัยของอาจารย์นักศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ได้นำคณะกลุ่มบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ไปดูงานการทำปลาหมัก ที่กลุ่มภูมิปัญญาคนบก อ.สทิงพระ จ.สงขลา

15935599_10154293823261267_1982210883_n

วันที่ 3 กันยายน 2559 นำคณะกลุ่มบ้านดินลาน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ไปดูงานการทำปลาหมัก ที่กลุ่มภูมิปัญญาคนบก อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านดินลานได้นำความรู้มาพัฒนากลุ่มของตนเองต่อไป โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เป็นผู้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

15665606_1344988035542263_7083476804992188554_n

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน เรื่อง การออกแบบและจัดทำคู่มือบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพื่อบริการวิชาชีพ โรงเรียนศอลาหุดดีน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา Read More »

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากพัฒนาทักษะการคิดตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริง ในรายวิชาโครงการ (2208-8501) ของสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

พี่แอน

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการตั้งคำถาม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ม่าน

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว โดยใช้วิธีการ ท่องศัพท์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ธัญดา

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วาสนา

Read More »

Scroll To Top