Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

Feed Subscription

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมร่วมกันป้องกันลุงลาย

วันนี้ (6 พฤษภาคม) ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองสงขลา นำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่ายุงลาย มาฉีดพ่นกำจัดยุงลายในพื้นที่ อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำแช่ขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะของไข้เลือดออก จึงมีแนวโน้ม ของโรคไข้เลือดออกทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการป้องกัน ถือว่าประชาชนจะมีบทบาทมากในการช่วยลดการแพร่ของไข้เลือดออก โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในบริเวณบ้านเรือน หมั่นกรวดน้ำในภานะตามขาโต๊ะที่อาจเป็นแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย หรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในภาชนะกักเก็บน้ำตามบ้านเรือน ถ้าทุกคนช่วยกันก็จะลดปัญหาไข้เลือดออกลงได้มากที่สุด ส่วนการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันลูกน้ำยุงลาย สาธารสุขได้มีการประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการอย่างต่อเนือง เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย Read More »

อบรมรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรเรื่อง “รอบรู้เรื่องพิธีการ”

วันนี้ (25 เมษายน ) มีการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรเรื่อง “รอบรู้เรื่องพิธีการ” โดยมีนางดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน โดยมี จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร ในการนี้ การจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยมานาน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีมาแต่สมัยใด ปัจจุบันในพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎร์พิธี จะเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคลก็ตาม นิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมเครื่องบูชาตามคตินิยมของชาวพุทธ เท่าที่ปรากฏในสมัยพุทธกาล พุทธบริษัทมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง นิยมนิมนต์พระสงฆ์มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประมุขในงานกุศลนั้นๆ เพื่อต้องการให้พระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พร้อมบริบูรณ์ ศาสนพิธีต่างๆ ทางพุทธศาสนาจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นนิมิตรแทนองค์พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพิธีเพื่อให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ดังกล่าวแล้ว แต่การอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานนั้นควรทำสถานที่ให้เหมาะสม ในชั้นแรกสันนิษฐานว่า อาจใช้โต๊ะธรรมดาเป็นที่ประดิษฐานต่อมาได้มี วิวัฒนาการเป็นโต๊ะหมู่บูชาขึ้นดังปรากฏในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบนับเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย การจุดธูป ๓ ดอก เป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า ๓ ประการคือ ๑. บูชาพระปัญญาคุณ ๒. บูชาพระวิสุทธิคุณ ๓. บูชาพระมหากรุณาธิคุณ การจุดเทียน ๒ เล่ม เป็นการบูชาพระธรรมและพระวินัย เล่มขวาของพระพุทธรูป หรือด้านซ้ายของผู้จุดเป็นเทียนพระธรรม เล่มซ้ายของพระพุทธรูปหรือด้านขวาของผู้จุดเป็นเทียนพระวินัย ปัจจุบัน การตั้งโต๊ะหมู่บูชานิยมตั้งใน ... Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากร “ศิลปะการผูกผ้า”

วันนี้ (25 เมษายน ) มีการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรเรื่อง “ศิลปะการผูกผ้า” โดยมีนางดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน โดยมีอาจารย์ จากโรงเรียนแจ้งวิทยา เป็นวิทยากร ในการผูกผ้าครั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นผลดีต่อครู ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถไปประกอบอาชีพเสริมได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ได้อีกด้วย.. Read More »

อบรมเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันนี้ (24 เมษายน ) มีการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรเรื่อง”ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” โดยมีนางดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน โดยมี สภ.เมืองสงขลา เป็นวิทยากร การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในยุคสื่อสารไร้พรมแดน” จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 59.80 ระบุว่าในปัจจุบันมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแค่ระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 4.24 เท่านั้นที่ระบุว่ามีความปลอดภัยในชีวิตในระดับมากที่สุด สำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันที่ส่งผลให้ประชาชนมีความเสี่ยงต่อความ ไม่ปลอดภัยในชีวิต อันดับหนึ่ง อุบัติเหตุบนท้องถนน ร้อยละ 74.09 อันดับสอง การลักทรัพย์ ร้อยละ 37.13 และอันดับสาม การทะเลาะวิวาท/ยกพวกตีกันของเยาวชน ร้อยละ 24.09 ท้ายสุดประชาชน ร้อยละ 84.88 ระบุว่าในปัจจุบันมีความจำเป็น ที่จะต้องทำประกันอุบัติเหตุ เพราะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงต้องมีหลักประกันไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน มีเพียงร้อยละ 15.12 เท่านั้นที่ระบุว่า ไม่จำเป็นเพราะ ใช้สิทธิรักษาของหน่วยงาน/ใช้บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค/ประกันสังคม Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากร

    วันนี้ (23 เมษายน ) มีการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” โดยมีนางดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน มี ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสงขลา เป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นสำคัญ หากจะให้สามารถ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่นสังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การจัดการ ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยให้สามารถ กำหนดหลักสูตร และโครงการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม มีความเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน เข้าใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์อยู่บ้างพอที่จะสามารถทำการสำรวจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ในการบริหารงาน ฝึกอบรมได้ นอกจากนั้น ผู้ดำเนินการฝึกอบรมยังจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้เข้าอบรม และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว ทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม ยังเป็นสิ่งสำคัญที่มีผล กระทบต่อการดำเนินงานฝึกอบรมอีกด้วย กล่าวคือ ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมเองจะต้องเป็นผู้ที่เห็น ความสำคัญของการฝึกอบรม ต่อการพัฒนาบุคลากร ... Read More »

กิจกรรมปีใหม่ 2556

          ใกล้ปีใหม่แล้ว ได้เวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกันใหม่ ใครมีปัญหาอะไรก็ปล่อยวาง แล้วหาทางแก้ไขกันไป ใครอยากเปลี่ยนแปลงอะไรก็ขอให้เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงได้สมใจ ในฐานะผู้เขียนบทความมุมผู้ใหญ่ ที่มีจุดมุ่งเน้นให้ผู้ใหญ่เข้าใจมุมมองของวัยรุ่นมากขึ้น บางทีเนื้อหาของบทความในคอลัมน์ก็เครียดไปบ้าง เหมือนจะต่อต้านผู้ใหญ่บ้าง เหมือนจะตำหนิติติงผู้ใหญ่บ้าง ก็ต้องขออภัยผู้อ่านผู้ใหญ่ทุกท่าน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ฉุกคิดเท่านั้นค่ะ สำหรับน้องๆ พี่เกียรติก็ขอให้น้องๆ มองเหตุการณ์ที่เราพบเจอในชีวิตแต่ละวันให้ถี่ถ้วน ความคิดของเด็ก และผู้ใหญ่ย่อมต่างกัน ดังที่มีคำว่า generation gap หรือช่องว่างระหว่างวัย ที่ทำให้ความคิดของคนต่างวัยไม่เข้ากัน ไม่ใช่แค่พ่อแม่ไม่เข้าใจลูกวัยรุ่นหรอกค่ะ ในสังคมทั่วไปอย่างการทำงาน เราก็เห็นช่องว่างที่ว่านี้อยู่เสมอ อย่างเจ้านายแก่ ลูกน้องใหม่เพิ่งเรียนจบ ซึ่งการที่จะทำให้ช่องว่างดังกล่าวเข้าหากันได้ ก็คือ การปรับตัว ปรับทัศนคติเข้าหากัน และยอมลงให้กันและกันบ้าง และแค่พูดหรือเขียนให้อ่านก็ดูง่าย แต่พอจะทำให้ได้จริงก็เป็นเรื่องยาก แต่ไม่ยากเกินที่จะลองทำแน่นอนค่ะ ดังนั้น ในวันนี้จึงมีข้อแนะนำพิเศษเตรียมรับปีใหม่ และวันหยุดยาวที่จะมาถึง เป็นกิจกรรมที่ทำได้กันในครอบครัว เพื่อให้โอกาสนี้ได้ลองสังเกตความคิดของคุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก พี่ น้อง หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้าน เป็นกิจกรรมที่อาจจะแปลกแหวกแนวอยู่บ้างในสังคมไทย หรือในใจคุณพ่อคุณแม่ แต่ก็ไม่แปลกจนเกินไปสำหรับยุคสมัยวัยรุ่นตอนนี้แน่นอนค่ะ กินข้าวร่วมกัน (ตามร้านอาหารทั่วไป) ทาเล็บให้กัน ไปทำผม แต่งสวยกันที่ร้านด้วยกัน ย้อยสีผมให้คุณพ่อคุณแม่ ไปเดินเลือกสีย้อมผมกับลูก ... Read More »

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพทางการบัญชี

โปรแกรมวิชาการบัญชี จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในวิชาชีพบัญชีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและผู้เข้าอบรมเข้าใจทิศทางและปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ปี2556 และประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีในการเรียนการสอนได้ โดยมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี Read More »

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน Poly Rally โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับแผนกวิชาบัญชีและการขาย ได้จัด “โครงการ poly rally” โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีและการขาย และทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับตัวแทนแต่ละชุมชุนที่เข้ารับการอบรม อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ตามโครงการอบรมความรู้เฉพาะด้าน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)   Read More »

บริการวิชาชีพสู่ชุมชน Poly Rally โรงเรียนแจ้งวิทยา

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้ออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชน Poly Rally โรงเรียนแจ้งวิทยา ซึ่งนักเรียน ได้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้ และ มีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสนุกกับพี่นักศึกษา Read More »

Scroll To Top