Breaking News
Home / ลงนาม MOU

Category Archives: ลงนาม MOU

Feed Subscription

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 for Education

81345 (Medium)

นางสาวดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา เข้าร่วมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขึ้นระบบ Office 365 for Education ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวังสงขลา ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 Read More »

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

DSCF1064 (Medium)

ดร.ดนุพล สุนทรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือ วชิรา “โรงเรียนวชิรานุกูล” “วท.วชิราโปลีสงขลา” ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และขอบคุณศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรานุกูลทุกท่าน ที่ให้ ผู้สนับสนุนที่ให้ทุนการศึกษารุ่นน้องด้วยดีเสมอมา 27/06/62 Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา และ บริษัท โอเพ่น เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

DSCF8914 (Medium)

ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา และ ผลิตบุคคลด้านวิชาชีพ “การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชา และผลิตบุคลด้านวิชาชีพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 Read More »

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปกถัมภ์ โดย ทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

DSCF8883 (Medium)

 เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนให้ห่างไกลจาก อาชญกรรม และยาเสพติด โดย ทัณฑสถานหญิงสงขลา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ณ ห้องสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา วันที่ 18 ธันวาคม 2561 Read More »

สัมมนา เส้นทางสู่ความสำเร็จของการเป็นนักบัญชี และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนบัญชี

10846874_728343060581842_1178768288_n

วันนี้ 19  ธค. ทางสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสาขาการบัญชี ในหัวข้อ สัมนา เส้นทางสู่ความสำเร็จของการเป็นนักบัญชี และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนบัญชี  โดย นางอภิรมย์ เพชรรัตน์ หัวหน้ากองการศึกษา เทศบาลตำบลนาทับ ณ ห้องประชุมสารภี โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากร

    วันนี้ (23 เมษายน ) มีการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาบุคลากรเรื่อง “การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ” โดยมีนางดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน มี ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสงขลา เป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมนั้นจะส่งผล และเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหน่วยงานได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและทัศนคติที่มีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นสำคัญ หากจะให้สามารถ ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่นสังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การจัดการ ซึ่งจะช่วยเอื้ออำนวยให้สามารถ กำหนดหลักสูตร และโครงการฝึกอบรมได้ง่ายขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกอบรม มีความเข้าใจถึงหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อผู้เข้าอบรมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน เข้าใจถึงหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์อยู่บ้างพอที่จะสามารถทำการสำรวจ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น ในการบริหารงาน ฝึกอบรมได้ นอกจากนั้น ผู้ดำเนินการฝึกอบรมยังจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้เข้าอบรม และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้แล้ว ทัศนคติของผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรม ยังเป็นสิ่งสำคัญที่มีผล กระทบต่อการดำเนินงานฝึกอบรมอีกด้วย กล่าวคือ ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมเองจะต้องเป็นผู้ที่เห็น ความสำคัญของการฝึกอบรม ต่อการพัฒนาบุคลากร ... Read More »

การประชุมการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะ ระว่างวิทยาลัย กับสถานประกอบการ

วันนี้ (4 ธ.ค.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกัน ประชุมการจัดทำหลักสูตรสมรรถนะ ระว่างวิทยาลัย กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของกำลังคนในการทำงานในระบบฐานสมรรถนะ หลักการพื้นฐานสำคัญของการฝึกอบรมได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการทำงานหรือการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นที่ประจักษ์และสามารถวัดได้ ซึ่งเป็นการเล็งเห็นผลลัพธ์เป็นสำคัญ โดยเป็นผลมาจากความสามารถที่คาดหวังในผลสำเร็จ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการฝึกอบรมแบบใช้สมรรถนะเป็นฐานหรือความสามารถเป็นฐานนั้น ต้องมีการสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ผู้ให้การฝึกอบรมยังมีความสำคัญและไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือวิธีการในการฝึกอบรมอย่างสิ้นเชิง และที่สำคัญคือระบบสมรรถนะทั้งหมดไม่ใช่เป็นเพียงระบบสำหรับการฝึกอบรมแต่ยังเป็นระบบของการประเมินสมรรถนะได้อีกด้วย สาระสำคัญของเรื่องฐานสมรรถนะนั้นเป็นการนำความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำงานมาใช้เป็นเนื้อหาของการฝึกอบรมหรือการเรียนการสอนวิชาชีพ Read More »

Scroll To Top