Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 36)

Author Archives: admin

Feed Subscription

ค่ายส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย

ในปัจจุบันสภาพทางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตในประจำวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนบางส่วนของโรงเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขาดระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งก็ยังมีปัญหาทางครอบครัวที่หลากหลาย ยากจน พ่อแม่หย่าร้างซึ่งมีผลทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ขาดระเบียบวินัยในตนเอง การอยู่ร่วมกัน ซึ่งเสี่ยงต่อการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด มีผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยนักเรียนจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนที่มีปัญหา มีพฤติกรรมเสี่ยง ขาดระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมได้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิต้านทานให้เข้มแข็งประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี มีระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกชนิดและสามารถเรียนรู้อยู่ในโรงเรียน สังคมได้อย่างมีความสุข Read More »

ทอดกฐินประจำปี 2555 ณ วัดขนุน อำเภอสิงหนคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ร่วมกับ โรงเรียนวชิรานุกูล ร่วมกันทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2555 ณ วัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ยอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 112,898.25 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) Read More »

การประกวด SKRU. D.J. PRO TALENT CONTEST

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี มรภ.สงขลาเป็นประธานมอบรางวัลการประกวด SKRU. D.J. PRO TALENT CONTEST รางวัลชนะเลิศ นายพงษ์เทพ เกตแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวสุกิจตรา มากทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวรุ่งรุจี รุ่งเพชรรัตน์ รางวัลชมเชย นายธนาวัฒน์ ไทรสีหา รางวัลชมเชย นางสาวเกศรา แก้ววิจิตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา Read More »

อบรมเรื่องเอดส์และเพศศึกษา

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการดำเนินชีวิตภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน มาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและ มีความยั่งยืนประการหนึ่ง คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรม เสี่ยงได้ เด็กและเยาวชนต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมด้วย การให้ความสำคัญ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ และความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลาตระหนักปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร การระบาดของโรคเอดส์กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชนจึงได้จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดส์ ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม Read More »

อบรมยาเสพติดนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

255508060นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้ารับการอบรมเรื่องการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ในการป้องกันยาเสพติดของวิทยาลัยได้อีกด้วย Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมป้องกันอัคคีภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลาร่่วมกับเทศบาลเมืองสงขลา อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้นำไปใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 255508063 Read More »

Scroll To Top