Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 30)

Author Archives: admin

Feed Subscription

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

วันนี้ (18 ตุลาคม) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ได้มีการจัด โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ตามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 โดยมี นางอุ่นเรือน สุนทรัตน์ ที่ปรึกษาผู้รับใบอนุญาตในเครือโรงเรียนวชิรา เป็นวิทยากร ณ ห้องโสต วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีความรู้ ทักษะและมีความตระหนักในหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ในการอบรม สั่งสอน และดูแลช่วยเหลือให้นักศึกษาในความรับผิดชอบ เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข Read More »

อบรมมาตรฐานประเมินคุณภาพภายนอก

วันนี้ (14 ตุลาคม) เวลา 09.00 น. ณ.ห้องโสตทัศณูปกรณ์ มีการอบรมมาตรฐานประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีนางดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวนการ เป็นวิทยากรและให้ความรู้ในการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ แก่คณะอาจารย์ ในครั้งนี้ Read More »

Scroll To Top