Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 30)

Author Archives: admin

Feed Subscription

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คนเก่ง การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์คนเก่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อาจารย์วาสนา  ชูสวัสดิ์ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดีมาก อาจารย์เกศณี  กำลังเกื้อ ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี อาจารย์อาภาภรณ์  ดำแก้ว  ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี อาจารย์ซารีฟะห์  หมุนนุ้ย ได้รับการประเมินผลงานในระดับ ดี จากการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 6 เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2556  ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี   Read More »

ได้รับมอบเกียรติบัตรศูนย์ฝึกอาชีพ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จังหวัดสงขลา ได้รับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และได้รับมอบเกียรติบัตรศูนย์ฝึกอาชีพ ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร Read More »

รับเข็มและเกียรติบัตร “พลังเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจอาเซียน”

วันนี้ (12 กันยายน) รับเข็มและเกียรติบัตร “พลังเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจอาเซียน” ณ ลานถนนคนเดิน โดย นายสุรพล  พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานและมอบเกีตรติบัตร ซึ่งผู้ได้รับเกีตรติบัตรมีดังนี้ นางสาวพิมพ์นารา  โมสิกะ นายวรวรรณ  กุยแก้วพะเนา นางบุญศิริ  แสวงเงิน   Read More »

กิจกรรมวันสุเมธ สุนทรัตน์ รำลึก

วันนี้ (12 กันยายน) โรงเรียนในเครือวชิราร่วมกันจัด งานวันสุเมธ สุนทรัตน์ รำลึก ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรานุกูล โดยมี ดร.ดนุพล  สุนทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรานุกูล เป็นประธาน พร้อมด้วยนางดวงแข สุนทรัตน์ ผู้อำนวนการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ประมาณ 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย Read More »

กิจกรรมเข้าค่ายค่ำชมดาวชมเดือน เช้าชมนก

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา จัดกิจกรรม “เข้าค่ายค่ำชมดาวชมเดือน เช้าชมนก” ณ สวนพฤษศาสตร์ในเครือวชิรา โดยมี อาจารย์อุ่นเรื่อน  สุนทรัตน์ ให้เกียติเป็นวิทยากรอาวุโส ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ พื่ชในสวนพฤกศาสตร์ ในการเข้าค่ายครั้งนี้ Read More »

Scroll To Top