Breaking News
Home / Author Archives: admin (page 10)

Author Archives: admin

Feed Subscription

ยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2559

126145

โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว. จัดโดยธนาคารกรุงไทย จากที่พวกเราติด 30 ทีม เพื่อไปเข้าค่าย The. Following. Camp. ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์กรุงเทพ. จาก 240. กว่าทีม ทั่วประเทศ แล้วนำเสนอโครงงานต่อกรรมการ คัดเลือกเหลือ 10 ทีม ซึ่งเราติด 1 ใน 10 ระดับประเทศ Read More »

ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คนเก่งของวิทยาลัยกับโครงการประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 1สิงหาคม 2559

S__41058316

ยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คนเก่งของวิทยาลัยกับโครงการประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 1สิงหาคม 2559 ระดับประกาศนีบัตรวชาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ระดับประกาศนีบัตรวชาชีพชั้นสูง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Read More »

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากพัฒนาทักษะการคิดตามโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาการคิดของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริง ในรายวิชาโครงการ (2208-8501) ของสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

พี่แอน

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการตั้งคำถาม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ม่าน

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว โดยใช้วิธีการ ท่องศัพท์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3/1 สาขาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ธัญดา

Read More »

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วาสนา

Read More »

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 สาขาวิชาการตลาด

เสียงแข

Read More »

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พอลิเมอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 และ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นิว

Read More »

Scroll To Top